Miejski Zakład Wodociągów
i Kanalizacji w Kole

Oczyszczalnia ścieków

Istniejąca oczyszczalnia ścieków zlokalizowana jest w płn.-zach. części miasta. Zajmuje ona w granicach ogrodzenia powierzchnię równą 8,5 ha. Jest to oczyszczalnia typu mechaniczno - biologicznego o przepustowości 10 000 m3/dobę. Aktualnie oczyszczalnia posiada pozwolenie wodnoprawne na eksploatację urządzeń udzielone przez Starostę Kolskiego, które obowiązuje do 31.12.2025 r.

Układ technologiczny oczyszczalni ścieków w Kole

Do oczyszczalni dopływają ścieki bytowe i przemysłowe z miasta Koła i okolic. Po oczyszczeniu na sitach, ścieki tłoczone są na piaskownik, gdzie usuwane są zawiesiny mineralne. Dalsze mechaniczne oczyszczanie ścieków dokonywane jest w osadnikach wstępnych, w których eliminowane są łatwo opadające zawiesiny organiczne. Dodawany jest tu również PIX.

Po wstępnym oczyszczaniu mechanicznym ścieki dopływają grawitacyjnie do bloku osadu czynnego. Blok osadu czynnego składa się z dwóch ciągów technologicznych. W skład każdego z nich wchodzą:

  • komora denitryfikacji (beztlenowa)
  • komora fakultatywna
  • komora nitryfikacji (tlenowa).

Z komór beztlenowych mieszanina ścieków i osadu czynnego przepływa do komór fakultatywnych. Komory te wyposażone są w mieszadła oraz w dyfuzory co pozwala na prowadzenie w nich procesu denitryfikacji jak również nitryfikacji w zależności od potrzeb.

W komorach denitryfikacji i komorach fakultatywnych usuwana jest znaczna część związków węglowych w procesach przemiany azotu utlenionego do azotu gazowego. Pozostała część związków węglowych usuwana jest w trzeciej fazie oczyszczania ścieków w komorach tlenowych, gdzie przebiega utlenianie zanieczyszczeń azotowych do azotu utlenionego. Zawartość komór tlenowych i komór fakultatywnych napowietrza się przy pomocy dyfuzorów drobnopęcherzykowych umieszczonych na dnie komór.

Recyrkulację osadu powrotnego, z lei osadników wtórnych do komór beztlenowych, realizuje się przy pomocy pomp.

Z komór tlenowych (nitryfikacji) mieszanina biologicznie oczyszczonych ścieków i osadu czynnego kierowana jest do dwóch poziomych osadników wtórnych, w których następuje oddzielenie osadu czynnego. Oczyszczone ścieki odprowadzane są przez koryto pomiarowe do odbiornika.

Gospodarka osadowa oczyszczalni obejmuje dwie otwarte komory fermentacyjne. Osady wstępne i nadmierne grawitacyjnie odprowadzane są do pompowni osadu skąd przetłaczane są do komór fermentacyjnych. Osad  przefermentowany jest zagęszczany i ostatecznie odwadniany na prasie mechanicznej.

Miejski Zakład Wodociągów
i Kanalizacji sp. z o.o.

ul.Energetyczna 11
62-600 Koło
NIP 666-21-10-392
REGON 302220305
KRS 0000445351