Miejski Zakład Wodociągów
i Kanalizacji w Kole

Laboratorium

Laboratorium  Miejskiego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z.o.o w Kole  oferuje swoje usługi w zakresie badań wody przeznaczonej do spożycia oraz badań ścieków bytowych i przemysłowych.

Nasze laboratorium dysponuje nowoczesnym sprzętem pomiarowym, umożliwiającym oznaczanie parametrów chemicznych oraz parametrów biologicznych w wodzie i ściekach z zastosowaniem różnych metod badawczych. Na życzenie Klienta pobieramy próbki do badań.

AB 1174

Posiadamy  akredytację Polskiego Centrum Akredytacji potwierdzoną Certyfikatem Akredytacji Laboratorium Badawczego Nr AB 1174. Szczegółowy zakres akredytacji dostępny jest w siedzibie Laboratorium oraz na stronie internetowej PCA pod numerem AB 1174 akredytowanego laboratorium badawczego.

Certyfikat potwierdza wdrożenie systemu zarządzania w oparciu o normę PN-EN ISO/IEC 17025 oraz kompetencje techniczne do wykonywanych badań zawartych w zakresie akredytacji. Akredytacja upoważnia do pobierania próbek ścieków i wykonywania analiz ścieków zgodnie z wymaganiami określonymi w artykule 147a Ustawy Prawo Ochrony Środowiska z dnia 01 stycznia 2008 r.

​​Laboratorium posiada zatwierdzenie Państwowego Inspektora Sanitarnego w Kole zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dn. 07 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi. Zatwierdzenie to upoważnia Laboratorium do wykonywania analiz wody w zakresie monitoringu kontrolnego określonego przez w/w rozporządzenie.


Miejski Zakład Wodociągów
i Kanalizacji sp. z o.o.

ul.Energetyczna 11
62-600 Koło
NIP 666-21-10-392
REGON 302220305
KRS 0000445351