Miejski Zakład Wodociągów
i Kanalizacji w Kole

Laboratorium

Laboratorium  Miejskiego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z.o.o w Kole  oferuje swoje usługi w zakresie badań wody przeznaczonej do spożycia oraz badań ścieków bytowych i przemysłowych.

Nasze laboratorium dysponuje nowoczesnym sprzętem pomiarowym, umożliwiającym oznaczanie parametrów chemicznych oraz parametrów biologicznych w wodzie i ściekach z zastosowaniem różnych metod badawczych. Na życzenie Klienta pobieramy próbki do badań.

 

Posiadamy  akredytację Polskiego Centrum Akredytacji potwierdzoną Certyfikatem Akredytacji Laboratorium Badawczego Nr AB 1174. Szczegółowy zakres akredytacji dostępny jest w siedzibie Laboratorium oraz na stronie internetowej PCA www.pca.gov.pl pod numerem AB 1174 akredytowanego laboratorium badawczego.

Certyfikat potwierdza wdrożenie systemu zarządzania w oparciu o normę PN-EN ISO/IEC 17025 oraz kompetencje techniczne do wykonywanych badań zawartych w zakresie akredytacji. Akredytacja upoważnia do pobierania próbek ścieków i wykonywania analiz ścieków zgodnie z wymaganiami określonymi w artykule 147a Ustawy Prawo Ochrony Środowiska z dnia 01 stycznia 2008 r.

​​Laboratorium posiada zatwierdzenie Państwowego Inspektora Sanitarnego w Kole zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dn. 07 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi. Zatwierdzenie to upoważnia Laboratorium do wykonywania analiz wody w zakresie monitoringu kontrolnego określonego przez w/w rozporządzenie.


Miejski Zakład Wodociągów
i Kanalizacji sp. z o.o.

ul.Energetyczna 11
62-600 Koło
NIP 666-21-10-392
REGON 302220305
KRS 0000445351