Miejski Zakład Wodociągów
i Kanalizacji w Kole

Umowa Spółki (AKT ZAŁOŻYCIELSKI)

Rozdział: II
AKT ZAŁOŻYCIELSKI SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ


§6

Przedmiotem działalności spółki, określonym według Polskiej Klasyfikacji Działalności jest:

 • Produkcja nawozów i związków azotowych,
 • Pobór, uzdatnianie i dostarczanie wody,
 • Odprowadzanie i oczyszczanie ścieków,
 • Zbieranie odpadów innych niż niebezpieczne,
 • Zbieranie odpadów niebezpiecznych,
 • Obróbka i usuwanie odpadów innych niż niebezpieczne
 • Roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych
 • Roboty związane z budową obiektów inżynierii wodnej,
 • Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych,
 • Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych,
 • Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane,
 • Sprzedaż hurtowa wyrobów metalowych oraz sprzętu i dodatkowego wyposażenia hydraulicznego i grzejnego,
 • Sprzedaż hurtowa wyrobów chemicznych,
 • Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana,
 • Sprzedaż detaliczna kwiatów, roślin, nasion, nawozów, żywych zwierząt domowych, karmy dla zwierząt domowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach,
 • Transport drogowy towarów,
 • Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi,
 • Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne,
 • Pozostałe badania i analizy techniczne,
 • Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana,
 • Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek,
 • Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana,
Miejski Zakład Wodociągów
i Kanalizacji sp. z o.o.

ul.Energetyczna 11
62-600 Koło
NIP 666-21-10-392
REGON 302220305
KRS 0000445351