Umowa Spółki (AKT ZAŁOŻYCIELSKI)

Umowa Spółki (AKT ZAŁOŻYCIELSKI) MIEJSKIEGO ZAKŁADU WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI W KOLE
( wyciąg )

Rozdział: II
Przedmiot i zakres działania Zakładu.


§7

Przedmiotem działania Zakładu jest wykonywanie zadań o charakterze użyteczności publicznej w zakresie:

 • wodociągów i zaopatrzenia w wodą,
 • kanalizacji
 • usuwania i oczyszczania ścieków komunalnych,
 • urządzeń sanitarnych,
 • ochrony środowiska.

Do zadań Zakładu należy w szczególności:

 • produkcja i dostawa wody,
 • przyjmowanie i oczyszczanie ścieków,
 • budowa i eksploatacja urządzeń służących do produkcji i przesyłu wody oraz odprowadzania i oczyszczania ścieków,
 • nadzór techniczny nad inwestycjami wodociągowymi i kanalizacyjnymi,
 • opiniowanie, uzgadnianie i wydawanie warunków technicznych do projektowania obiektów i budowli wodno-kanalizacyjnych oraz projektowanie obiektów i budowli wodnokanalizacyjnych,
 • inna działalność produkcyjna, remontowa i usługowa odpowiadających profilowi działalności Zakładu, w zakresie:
 • robót instalacyjnych, w tym wykonywanie przyłączy wodno-kanalizacyjnych do budynków
 • najmu taboru samochodowego i sprzętu specjalistycznego,
 • usług laboratoryjnych,
 • eksploatacji powierzonych obiektów związanych z gospodarką wodno-ściekową,
 • usuwania awarii urządzeń wodno-kanalizacyjnych,
 • wywozu nieczystości płynnych,
 • przerabiania osadów pościekowych,
 • produkcji materiału szkółkarskiego, kompostu, trawników i wierzby energetycznej na bazie przetworzonego osadu pościelowego,
 • wiadczenie innych usług powszechnie dostępnych związanych z ochroną środowiska.

W zakresie spraw stanowiących przedmiot działania Zakładu, Zakład wykonuje bieżącą obsługę Miasta na zlecenie Burmistrza Miasta.

§8

Zakład prowadzi inną działalność gospodarczą o charakterze użyteczności publicznej związaną z jego przedmiotem działania.

§9

Podjęcie działalności nie przewidzianej w niniejszym statucie może nastąpić po uzyskaniu zgody Burmistrza Miasta.

Miejski Zakład Wodociągów
i Kanalizacji sp. z o.o.

ul.Energetyczna 11
62-600 Koło
NIP 666-21-10-392
REGON 302220305
KRS 0000445351