Miejski Zakład Wodociągów
i Kanalizacji w Kole

Taryfy opłat za wodę i ścieki

Uprzejmie informujemy, że Dyrektor Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Poznaniu dnia 10 lutego 2023 roku wydał decyzje nr PO.RZT.70.106.2022/D/PH o skróceniu okresu obowiązywania dotychczasowej taryfy oraz zatwierdził taryfę dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie miasta Koła na okres trzech lat. Decyzja ta stała się ostateczna i wobec tego została opublikowana na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w dniu 28.02.2023 roku. Zgodnie z art. 24f ust. l ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków zatwierdzona taryfa wchodzi w życie po upływie 7 dni od dnia jej ogłoszenia tj. od 08.03.2023 roku.

W związku z powyższym nowe stawki taryf określające opłaty za wodę i ścieki będą obowiązywały:

w I roku obowiązywania taryfy od 08.03.2023 r. do 07.03.2024 r. ,

w II roku obowiązywania taryfy od 08.03.2024 r. do 07.03.2025 r. ,

w III roku obowiązywania taryfy od 08.03.2025 r. do 07.03.2026 r.

Zatwierdzona taryfa dostępna jest na stronie internetowej mzwik-kolo.pl pod adresem: Taryfa na lata 2023-2026. 

WODA

Tabela 1.Wysokość cen za dostarczoną wodę na okres 3 lat.

 

 

Taryfowa grupa odbiorców

od 08.03.2023 r.  do 07.03.2024 r. 

 

od 08.03.2024 r. do 07.03.2025 r. 

od 08.03.2025 r. do 07.03.2026 r. 

Cena w zł/m3

Cena w zł/m3

 

Cena w zł/m3

 

Cena netto

Cena brutto

Cena netto

Cena brutto

Cena netto

Cena brutto

   

W1

 

5,04

 

5,44

 

5,07

   

    5,48

   

    5,10

 

5,51

   

W2

 

5,17

 

5,58

 

5,19

   

    5,61

   

    5,23

 

5,65

Na dzień sporządzenia niniejszego projektu taryfy stawka podatku VAT wynosi 8%.

 

Tabela 2.Wysokość stawek opłaty abonamentowej za dostarczoną wodę na odbiorcę na okres 3 lat.

 

 

Taryfowa grupa odbiorców

od 08.03.2023 r.  do 07.03.2024 r. 

 

od 08.03.2024 r. do 07.03.2025 r. 

od 08.03.2025 r. do 07.03.2026 r. 

Stawka opłaty abonamentowej w zł/odbiorcę usług/miesiąc

Stawka opłaty abonamentowej w zł/odbiorcę usług/miesiąc

Stawka opłaty abonamentowej w zł/odbiorcę usług/miesiąc

Stawka netto

Stawka brutto

Stawka netto

Stawka brutto

Stawka netto

Stawka brutto

   

W1

 

2,65

 

2,86

 

2,77

 

2,99

 

2,86

 

3,09

   

W2

 

6,12

 

6,61

 

6,41

 

6,92

 

6,60

 

7,13

Na dzień sporządzenia niniejszego projektu taryfy stawka podatku VAT wynosi 8%.

ŚCIEKI

Tabela 1.Wysokości cen za odprowadzane ścieki na okres 3 lat.

 

 

Taryfowa grupa odbiorców

od 08.03.2023 r.  do 07.03.2024 r. 

 

od 08.03.2024 r. do 07.03.2025 r. 

od 08.03.2025 r. do 07.03.2026 r. 

Cena w zł/m3

Cena w zł/m3

 

Cena w zł/m3

 

Cena netto

Cena brutto

Cena netto

Cena brutto

Cena netto

Cena brutto

 

K1

 

4,08

 

4,41

 

4,13

 

4,46

 

4,16

 

4,49

 

K2

 

5,62

 

6,07

 

5,72

 

6,18

 

5,74

 

6,20

Na dzień sporządzenia niniejszego projektu taryfy stawka podatku VAT wynosi 8%.

 

Tabela 2 .Wysokość stawek opłaty abonamentowej za odprowadzane ścieki na odbiorcę usług na okres 3 lat.

 

 

Taryfowa grupa odbiorców

od 08.03.2023 r.  do 07.03.2024 r. 

 

od 08.03.2024 r. do 07.03.2025 r. 

od 08.03.2025 r. do 07.03.2026 r. 

Stawka opłaty abonamentowej w zł/odbiorcę usług/miesiąc

Stawka opłaty abonamentowej w zł/odbiorcę usług/miesiąc

Stawka opłaty abonamentowej w zł/odbiorcę usług/miesiąc

Stawka netto

Stawka brutto

Stawka netto

Stawka brutto

Stawka netto

Stawka brutto

 

K1

 

2,45

 

2,65

 

2,56

 

2,76

 

2,70

 

2,92

 

K2

 

26,53

 

28,65

 

27,75

 

29,97

 

29,25

 

31,59

Na dzień sporządzenia niniejszego projektu taryfy stawka podatku VAT wynosi 8%.

 

 

Tabela 3. Stawka opłaty za przekroczenie warunków wprowadzania ścieków przemysłowych do urządzeń

kanalizacyjnych.

Dopuszczalny poziom wskaźników zanieczyszczeń w wprowadzonych ściekach przemysłowych

Wielkość najwyższego przekroczenia w % dopuszczalnych wartości wskaźników zanieczyszczeń w ściekach

Współczynnik wzrostu ceny

Stawka opłaty za przekroczenie warunków wprowadzania ścieków przemysłowych do urządzeń kanalizacyjnych 

1. BZT5-570 mgO2/l,

2. ChZT-800 mgO2/l,

3. Azot amonowy- 33 mg NNH4/l, 4. Azot ogólny - 55 mg N/l,

5. Fosfor - 8,5 mgP/l,

6.Chlorki -1000 mg Cl/l, 7.Zawiesiny ogólne - 320 mg/l, 8.Substancje ekstrahujące eterem naftowym - 100 mg/l,

9.Substancje powierzchniowo czynne-anion-15 m/l,

10.Odczyn pH - 6,5-9,5,

11. Wartości pozostałych wskaźników w odprowadzanych ściekach zgodnie
z aktualnym Rozporządzeniem Ministra Budownictwa w sprawie sposobu realizacji obowiązków dostawców ścieków przemysłowych oraz warunków wprowadzania ścieków
do urządzeń kanalizacyjnych (Dz.U. z 2006, Nr 136 poz. 964 z późn.zm).

1-50

0,10

 

 

 

= cena 1 m3  ścieków przemysłowych + (cena 1 m3  ścieków przemysłowych x współczynnik wzrostu ceny).

 

51-100

0,20

101-150

0,30

151-200

0,40

201-250

0,60

251-300

0,80

301--00

1,00

401-500

1,50

Powyżej  501

2,00

 

Koło, dnia 01.03.2023 r.

Miejski Zakład Wodociągów
i Kanalizacji sp. z o.o.

ul.Energetyczna 11
62-600 Koło
NIP 666-21-10-392
REGON 302220305
KRS 0000445351