Miejski Zakład Wodociągów
i Kanalizacji w Kole

Taryfy opłat za wodę i ścieki

Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. w Kole informuje, że decyzją Dyrektora Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Poznaniu nr PO.RZT.70.457.2021/D/MB z dnia 10 stycznia 2022 r. została zatwierdzona taryfa za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków obowiązująca na terenie Gminy Miejskiej Koło na okres trzech lat tj. od 09.02.2022 r. do 08.02.2025 r.

 

Wysokości cen i stawek opłat w I roku obowiązywania taryfy  tj. od 09.02.2022 r. do 08.02.2023 r. przedstawia poniższa tabela.

Lp.

Wyszczególnienie

Jednostka miary

Stawka netto

Stawka brutto

Cena wody

 

 

 

1

Wszyscy odbiorcy

zł/m3

4,36

4,71

1.1

Wysokość stawki opłaty abonamentowej za dostarczoną wodę dla wszystkich odbiorców

zł/odbiorcę usług/miesiąc

2,41

2,60

Cena ścieków

 

 

 

1

Gospodarstwa domowe i pozostali

zł/m3

3,53

3,81

1.1

Wysokość stawki opłaty abonamentowej za odprowadzane ścieki z gospodarstw domowych i pozostałych

zł/odbiorcę usług/miesiąc

2,30

2,48

2

Przemysł

zł/m3

4,59

4,96

2.1

Wysokość stawki opłaty abonamentowej za odprowadzane ścieki od przemysłu

zł/odbiorcę usług/miesiąc

13,57

14,66

 

Wysokości cen i stawek opłat w II roku obowiązywania taryfy  tj. od 09.02.2023 r. do 08.02.2024 r. przedstawia poniższa tabela.

Lp.

Wyszczególnienie

Jednostka miary

Stawka netto

Stawka brutto

Cena wody

 

 

 

1

Wszyscy odbiorcy

zł/m3

4,40

4,75

1.1

Wysokość stawki opłaty abonamentowej za dostarczoną wodę dla wszystkich odbiorców

zł/odbiorcę usług/miesiąc

2,47

2,67

Cena ścieków

 

 

 

1

Gospodarstwa domowe i pozostali

zł/m3

3,94

4,26

1.1

Gospodarstwa domowe i pozostali

Stawka opłaty abonamentowej w zł/odbiorcę usług/miesiąc

3,39

3,66

2

Przemysł

zł/m3

5,32

5,75

2.1

Przemysł

Stawka opłaty abonamentowej w zł/odbiorcę usług/miesiąc

20,01

21,61

 

Wysokości cen i stawek opłat w III roku obowiązywania taryfy  tj. 09.02.2024 r. do 08.02.2025 r. przedstawia poniższa tabela.

Lp.

Wyszczególnienie

Jednostka miary

Stawka netto

Stawka brutto

Cena wody

 

 

 

1

Wszyscy odbiorcy

zł/m3

4,42

4,77

1.1

Wysokość stawki opłaty abonamentowej za dostarczoną wodę dla wszystkich odbiorców

zł/odbiorcę usług/miesiąc

2,53

2,73

Cena ścieków

 

 

 

1

Gospodarstwa domowe i pozostali

zł/m3

4,10

4,43

1.1

Gospodarstwa domowe i pozostali

Stawka opłaty abonamentowej w zł/odbiorcę usług/miesiąc

3,46

3,74

2

Przemysł

zł/m3

5,49

5,93

2.1

Przemysł

Stawka opłaty abonamentowej w zł/odbiorcę usług/miesiąc

20,45

22,09

 

 

Stawka opłaty za przekroczenie warunków wprowadzania ścieków przemysłowych do urządzeń kanalizacyjnych.

Kategoria ścieków

Wielkość najwyższego przekroczenia w %

Współczynnik wzrostu ceny*

I

1-50

0,10

II

51-100

0,20

III

101-200

0,30

IV

151-200

0,40

V

201-250

0,60

VI

251-300

0,80

VII

301-400

1,00

VIII

401-500

1,50

IX

Powyżej  501

2,00

*opłata za przekroczenie warunków wprowadzania ścieków przemysłowych do urządzeń kanalizacyjnych stanowi cena 1 m3  ścieków przemysłowych x współczynnik wzrostu ceny

 

Warunki rozliczeń z uwzględnieniem wyposażenia budynków w przyrządy i urządzenia pomiarowe.

Rozliczenia za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków prowadzone są zgodnie z przepisami ustawy i rozporządzenia określonymi w pk.1.

Ilość wody dostarczonej do nieruchomości ustala się na podstawie wskazań wodomierza głównego, a  przypadku jego braku – w oparciu o przeciętne normy zużycia wody, ustalane na podstawie Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 14.01.2002 r. w sprawie określenia przeciętnych norm zużycia wody (  Dz. U. z 2002 r., Nr 8 poz.70).

Ilość ścieków w budynkach wyposażonych w urządzenia pomiarowe ustala się  w oparciu o ich wskazania. W przypadku braku wyposażenia budynków w urządzenia pomiarowe ilość ścieków odprowadzonych , zgodnie z art. 27, ust. 5 ustawy, ustala się jako równą ilości wody pobranej.

W rozliczeniach ilości odprowadzanych ścieków, ilość bezpowrotnie zużytej wody uwzględnia się wyłącznie w przypadkach, gdy wielkość ich zużycia ustalona jest na podstawie dodatkowego wodomierza zainstalowanego na koszt odbiorcy usług.

W przypadku niesprawności wodomierza głównego, ilość pobranej wody ustala się na podstawie średniego zużycia wody  w okresie 3 miesięcy przed stwierdzeniem niesprawności wodomierza, a gdy to nie jest to możliwe – na podstawie średniego zużycia wody w analogicznym okresie roku ubiegłego lub iloczynu średniomiesięcznego zużycia wody w roku ubiegłym i liczby miesięcy nieprawidłowego działania wodomierza.

Odbiorcy usług rozliczani są w jedno lub dwumiesięcznych  okresach rozliczeniowych.

Dla odbiorców usług wyposażonych w wodomierz główny posiadający możliwość jego zdalnego odczytu  oraz zakłady przemysłowe posiadające własne ujęcia wody okres rozliczeniowy wynosi 1 miesiąc. Natomiast dla  pozostałych odbiorców obowiązuje 2 miesięczny okres rozliczeniowy.

  

Stawki opłat za przekroczenie warunków wprowadzania ścieków przemysłowych do urządzeń kanalizacyjnych.      

W razie kontroli zakładu przemysłowego zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Budownictwa w sprawie sposobu realizacji obowiązków dostawców ścieków przemysłowych oraz warunków wprowadzania ścieków do urządzeń kanalizacyjnych (Dz.U. z 2006, Nr 136 poz. 964 z póżn.zm) i stwierdzenia przekroczenia dopuszczalnych parametrów ścieków na odbiorcę usług kanalizacyjnych (dostawcę ścieków) nakładana jest dodatkowa opłata za przekroczenie warunków wprowadzania ścieków przemysłowych do urządzeń kanalizacyjnych.

Dopuszczalne parametry, jakie powinny spełniać odprowadzane ścieki: BZT5-570 mgO2/l, ChZT-800 mgO2/l, azot amonowy- 33 mg NNH4/l, azot ogólny – 55 mg N/l, fosfor – 8,5 mgP/l, chlorki- 1000 mg Cl/l, zawiesiny ogólne – 320 mg/l, substancje ekstrahujące eterem naftowym – 100 mg/l, substancje powierzchniowo czynne-anion-15 m/l, odczyn pH – 6,5-9,5.

Dopuszczalne  wartości pozostałych wskaźników w odprowadzanych ściekach zgodnie z aktualnym Rozporządzeniem Ministra Budownictwa w sprawie sposobu realizacji obowiązków dostawców ścieków przemysłowych oraz warunków wprowadzania ścieków do urządzeń kanalizacyjnych (Dz.U. z 2006, Nr 136 poz. 964 z późn.zm).

Kategorię ścieków ustala się biorąc pod uwagę najwyższy wskaźnik zanieczyszczeń za wyjątkiem metali ciężkich, dla których kategorię ścieków ustala się sumując wielkości przekroczeń zanieczyszczeń wszystkich metali.

Opłaty za przekroczenie dopuszczalnych wartości wskaźników zanieczyszczeń we wprowadzanych ściekach są naliczane od dnia poboru ścieków, w którym stwierdzono przekroczenia do dnia ustania przekroczeń, za każdy m3 wyliczony z średniego dobowego przepływu z ostatnich 3 miesięcy poprzedzających   kontrolę.

Za dzień ustania przekroczeń przyjmuje się dzień wpływu do siedziby MZWiK sp. z o.o. pisemnego wniosku odbiorcy usług o przeprowadzenie ponownej kontroli w związku z ustaniem przekroczeń warunków dopuszczalnych wprowadzania ścieków, jeżeli kontrola przeprowadzona w związku z tym potwierdzi ustanie przekroczeń.

Jeżeli kontrola wykonana na zlecenie odbiorcy usług przeprowadzona przez MZWiK sp. z o.o. nie potwierdzi ustania przekroczeń, naliczanie opłat będzie kontynuowane do momentu ich usunięcia.

Uiszczane przez odbiorcę usług opłaty za przekroczenie warunków wprowadzania ścieków przemysłowych do urządzeń kanalizacyjnych są powiększone o należny podatek VAT.

 

ZARZĄD MZWIK SP. Z O.O. W KOLE

 Koło, dnia 01.02.2022 r.

Miejski Zakład Wodociągów
i Kanalizacji sp. z o.o.

ul.Energetyczna 11
62-600 Koło
NIP 666-21-10-392
REGON 302220305
KRS 0000445351