Miejski Zakład Wodociągów
i Kanalizacji w Kole

Fundusze Europejskie

 

PRZEBUDOWA I MODERNIZACJA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW DLA AGLOMERACJI KOŁO   nr POIS.02.03.00-00-0189/16-00 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 

W dniu 31 marca 2017r. w siedzibie Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej   w Warszawie została podpisana umowa na dofinansowanie ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, Działanie 2.3 Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach, na realizację projektu „Przebudowa i Modernizacja oczyszczalni ścieków  dla aglomeracji Koło nr POIS.02.03.00-00-0189/16-00 ”. Beneficjentem i Wnioskodawcą projektu jest Miejski Zakład Wodociągów  i Kanalizacji sp. z o.o. w Kole.

Finansowanie projektu poza planowaną dotacją ze środków Funduszu Spójności, pochodzić będzie ze środków własnych MZWiK  Sp. z o.o oraz pożyczki z NFOŚiGW.

Całkowity koszt inwestycji brutto wyniesie 56 721 726,00 zł, w tym:

- koszty kwalifikowane 45 703 100,00 PLN

- dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej w wysokości 29 135 726,00​ PLN

- pożyczka z NFOŚiGW w wysokości 13 423 375 ,00 PLN

 

 Planowana przebudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków dla aglomeracji Koło, dzięki zastosowaniu nowoczesnej i sprawdzonej technologii, ma na celu zapewnić sprawne i prawidłowe funkcjonowanie oczyszczalni w ciągu kilkudziesięciu następnych lat, bez potrzeby ponoszenia poważniejszych nakładów odtworzeniowych. Przewidywana przepustowość zapewni perspektywiczne działania rozwojowe w ramach aglomeracji Koło. Rozwiązania techniczne i technologiczne pozwolą na zapewnienie wysokich parametrów oczyszczania ścieków bez względu na warunki atmosferyczne, porę roku, zmienność obciążeń i ładunku dopływających ścieków. Zastosowanie energooszczędnych urządzeń oraz zautomatyzowane sterowanie pracą oczyszczalni pozwoli obniżenie kosztów eksploatacji.

Inwestycja planowana jest do realizacji w latach 2019-2022.

Zgłaszanie nieprawidłowości

Instytucja Zarządzająca Programem Infrastruktura i Środowisko, przywiązuje szczególną wagę do zapewnienia realizacji projektów w ramach Programu w sposób:

  • etyczny,
  • jawny,
  • przejrzysty.

Wychodząc na przeciw ww. oczekiwaniom stworzyliśmy proste narzędzie do zgłaszania wszelkich nieprawidłowości dotyczących projektów finansowanych ze środków pochodzących z Programu Infrastruktura i Środowisko. Przekazywane sygnały o nieprawidłowościach pozwolą na wprowadzenie odpowiednich środków zaradczych oraz przyczynią się do zapewnienia najwyższych standardów realizacji projektów.

W celu zgłoszenia nieprawidłowości należy wysłać wiadomość na adres e-mail: naduzycia.POIS@mir.gov.pl.

Co należy zgłaszać

Podejrzenie nieprawidłowości, które dotyczą przedstawicieli instytucji wdrażających Program lub podmioty realizujące projekty (np. Beneficjenci).

Miejski Zakład Wodociągów
i Kanalizacji sp. z o.o.

ul.Energetyczna 11
62-600 Koło
NIP 666-21-10-392
REGON 302220305
KRS 0000445351