Miejski Zakład Wodociągów
i Kanalizacji w Kole

Regulamin dostarczania wody i ścieków

Uchwała Nr L/ 363 /2006
Rady Miejskiej w Kole
z dnia 2 czerwca 2006

sprawie: Regulaminu dostarczania wody i  odprowadzania  ścieków, obowiązujący na terenie miasta Koła

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U., z 2001,Nr 142, poz.1591 z późn.zm.) oraz art. 19 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz.U. , Nr 72, poz.747 z późn. zm.) Rada Miejska w Kole uchwala:
Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków
 

Rozdzial I 
Przepisy ogólne

 
§1

Regulamin okresla prawa i obowiazki Przedsiebiorstwa wodociagowo-kanalizacyjnego i Odbiorców uslug w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wode i zbiorowego odprowadzania scieków realizowanego na terenie miasta Kola.

§2
Ilekroc w niniejszym regulaminie uzywa sie okreslen:
 • ustawa- nalezy przez to rozumiec ustawe z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym odprowadzaniu scieków (Dz.U. Nr 72, poz.747 z pózn.zm.),
 • odbiorca- nalezy przez to rozumiec odbiorce uslug, o którym mowa w art.2 pkt 3 ustawy,
 • przedsiebiorstwo- nalezy przez to rozumiec przedsiebiorstwo wodociagowo-kanalizacyjne , o którym mowa w art.2 pkt 4 ustawy,
 • umowa- nalezy przez to rozumiec umowe o zaopatrzenie w wode i odprowadzanie scieków, umowe o zaopatrzenie w wode lub umowe o odprowadzanie scieków,
 • wodomierz glówny- nalezy przez to rozumiec przyrzad pomiarowy, o którym mowa w art.2 pkt 19 ustawy,
 • wodomierz dodatkowy- nalezy przez to rozumiec przyrzad pomiarowy zainstalowany za wodomierzem glównym, zainstalowany i utrzymywany na koszt Odbiorcy, oplombowany przez Przedsiebiorstwo,
 • wodomierz wlasny- nalezy przez to rozumiec przyrzad pomiarowy mierzacy ilosc wody pobranej z wlasnych ujec wody, zainstalowany i utrzymywany na koszt Odbiorcy, oplombowany przez Przedsiebiorstwo,
 • urzadzenie pomiarowe- nalezy przez to rozumiec przyrzad pomiarowy, o którym mowa w art.2 pkt 15 ustawy,
 • okres obrachunkowy- nalezy przez to rozumiec okres rozliczen za uslugi dostawy wody i odprowadzania scieków okreslony w umowie.

Rozdzial II
Minimalny poziom usług świadczonych przez przedsiębiorstwo w zakresie dostarczania wody i odprowadzania ścieków

 
§3
 1. Przedsiebiorstwo ma obowiazek zapewnic:
  • zdolnosc posiadanych urzadzen wodociagowych do realizacji dostaw wody w wymaganej ilosci i pod odpowiednim cisnieniem,
  • zdolnosc posiadanych urzadzen kanalizacyjnych zapewniajaca odprowadzanie scieków w wymaganej ilosci oraz nalezyta jakosc scieków odprowadzanych do wód lub do ziemi,
  • zawarcie umowy o zaopatrzenie w wode lub odprowadzanie scieków z osoba, której nieruchomosc zostala przylaczona do sieci i która wystapila z pisemnym wnioskiem o zawarcie umowy,
  • dostawe wody o jakosci przeznaczonej do spozycia przez ludzi,
  • ciaglosc i niezawodnosc dostaw wody oraz odprowadzania scieków z/do posiadanych przez Przedsiebiorstwo urzadzen wodociagowych i kanalizacyjnych,
  • budowe urzadzen wodociagowych i urzadzen kanalizacyjnych w zakresie wynikajacym z wieloletniego planu rozwoju i modernizacji,
  • zakup, zainstalowanie i utrzymanie na wlasny koszt wodomierza glównego, po odbiorze technicznym przylacza oraz zawarciu umowy.
 2. Przedsiebiorstwo na podstawie powszechnie obowiazujacych przepisów prawa moze w zalaczniku do umowy ustalic dopuszczalny poziom zanieczyszczen scieków przemyslowych wprowadzonych przez Odbiorce.
 3. Przedsiebiorstwo ma prawo do przeprowadzania kontroli przestrzegania ilosci i  jakosci odprowadzanych scieków bytowych i scieków przemyslowych okreslonych w umowie oraz kontroli ustalen dotyczacych technicznych warunków przylaczenia do sieci wodociagowej i kanalizacyjnej.

Rozdzial III
Szczególowe warunki i tryb zawierania oraz rozwiazywania umów z odbiorcami

 
§4
 1. Umowa okresla szczególowe obowiazki stron, w tym zasady utrzymania przylaczy oraz warunki usuwania awarii.
 2. W przypadku, gdy przylacza nie sa w posiadaniu Przedsiebiorstwa, odpowiedzialnosc Przedsiebiorstwa za zapewnienie ciaglosci i jakosci swiadczonych uslug jest ograniczona do posiadanych przez Przedsiebiorstwo urzadzen wodociagowych i kanalizacyjnych.
 3. Umowa okresla miejsce wykonywania uslugi dostawy wody i odbioru scieków.
§5
 1. 1.Przedsiebiorstwo zobowiazane jest zawrzec umowe z Odbiorca posiadajacym tytul prawny do nieruchomosci, która zostanie przylaczona do sieci znajdujacej sie w posiadaniu Przedsiebiorstwa, jezeli wystapi on z pisemnym wnioskiem o zawarcie umowy.
 2. Przedsiebiorstwo zobowiazane jest zawrzec umowe z Odbiorca posiadajacym tytul prawny do nieruchomosci, która zostanie przylaczona do sieci znajdujacej sie w posiadaniu Przedsiebiorstwa, jezeli wystapi on z pisemnym wnioskiem o zawarcie umowy.
 3. Wraz z wnioskiem, o którym mowa w ust.1 osoba ubiegajaca sie o przylaczenie jest zobowiazana przedstawic Przedsiebiorstwu dokument, okreslajacy aktualny stan prawny przylaczanej nieruchomosci.
 4. Jezeli z tresci tego dokumentu nie wynika tytul prawny osoby skladajacej wniosek do wladania nieruchomoscia, jest ona zobowiazana przedlozyc dokument potwierdzajacy ten tytul z zastrzezeniem ust.4.
 5. Umowa moze zostac zawarta równiez z osoba, która korzysta z nieruchomosci o nieuregulowanym stanie prawnym, po uprawdopodobnieniu przez nia faktu wladania lub bezkonfliktowego korzystania z przylaczonej nieruchomosci
 6. Po zawarciu umowy Odbiorca jest zobowiazany do pisemnego poinformowania Przedsiebiorstwa o utracie przezen prawa do korzystania z nieruchomosci. Do czasu poinformowania Przedsiebiorstwa, Odbiorca pomimo wygasniecia umowy ponosi odpowiedzialnosc za naleznosci powstale w zwiazku ze swiadczeniem uslug przez Przedsiebiorstwo.
§6
 1. Umowa moze byc zawarta z osobami korzystajacymi z lokali znajdujacymi sie w budynku wielolokalowym na pisemny wniosek wlasciciela lub zarzadcy budynku wielolokalowego lub budynków wielolokalowych.
 2. Wniosek, o którym mowa w ust.1 zawiera w szczególnosci:
  1. okreslenie osób korzystajacych z lokali, w tym okreslenie rodzaju tytulu prawnego do zajmowanego lokalu wraz ze zgoda takiej osoby na zawarcie umowy, potwierdzona wlasnorecznym podpisem,
  2. oswiadczenie wnioskodawcy o poinformowaniu osób korzystajacych z lokali o zasadach rozliczania róznic oraz o obowiazku ponoszenia na rzecz Przedsiebiorstwa dodatkowych oplat,
  3. 1)schemat wewnetrznej instalacji wodociagowej w budynku wielolokalowym za wodomierzem glównym wraz z okresleniem lokalizacji wszystkich punktów czerpalnych.
 3. W terminie 21 dni od dnia zlozenia kompletnego wniosku, Przedsiebiorstwo jest zobowiazane wydac informacje techniczna okreslajaca wymagania techniczne.
§7
 1. Umowa moze byc zawarta na czas nieokreslony lub okreslony.
 2. Zmiana warunków umowy nastepuje w drodze aneksu do umowy sporzadzonego w formie pisemnej.
 3. Nie wymaga zachowania formy pisemnej, zmiana taryfy w czasie obowiazywania umowy.
§8
 1. Umowa moze byc rozwiazana przez strony umowy, z zachowaniem okresu wypowiedzenia okreslonego w umowie.
 2. Rozwiazanie przez Odbiorce umowy za wypowiedzeniem, nastepuje poprzez zlozenie pisemnego oswiadczenia woli w siedzibie Przedsiebiorstwa lub przeslania takiego oswiadczenia listem poleconym.
§9
 1. Umowa moze byc rozwiazana w drodze porozumienia stron.
 2. Umowa zawarta na czas okreslony ulega rozwiazaniu z chwila uplywu czasu na jaki zostala zawarta.
§10
 1. Umowa wygasa w przypadku:
  1. smierci Odbiorcy uslug bedacego osoba fizyczna,
  2. utraty przez Odbiorce prawa do korzystania z nieruchomosci,
  3. zakonczenie postepowania upadlosciowego w celu likwidacji lub likwidacyjnego strony bedacej przedsiebiorca.
 2. Umowa zawarta z osoba korzystajaca z lokalu w budynku wielolokalowym, wygasa poza przyczynami wskazanymi w ust.1, równiez w razie wygasniecia umowy zawartej przez Przedsiebiorstwo z wlascicielem lub zarzadca nieruchomosci, w której znajduje sie lokal.
§11

Po rozwiazaniu lub wygasnieciu umowy, Przedsiebiorstwo zaprzestaje swiadczenia uslug, w szczególnosci dokonuje zamkniecia przylacza wodociagowego lub kanalizacyjnego, demontuje wodomierz glówny, oraz oplombowuje zawory podejscia wodomierzowego.

Rozdzial IV
Sposób rozliczen w oparciu o ceny i stawki oplat ustalone w taryfach

 
§12

Rozliczenia za uslugi zaopatrzenia w wode i odprowadzania scieków sa prowadzone przez Przedsiebiorstwo z Odbiorcami, wylacznie w oparciu o ceny i stawki oplat okreslone w ogloszonych taryfach oraz ilosci dostarczanej wody i odprowadzanych scieków.

§13

Dlugosc okresu obrachunkowego okresla umowa, przy czym jest to okres nie krótszy niz jeden miesiac i nie dluzszy niz szesc miesiecy.

§14
 1. Wejscie w zycie nowych taryf nie stanowi zmiany umowy.
 2. Stosowanie przez Przedsiebiorstwo cen i stawek oplat wynikajacych z nowych, podanych do publicznej wiadomosci taryf, nie wymaga odrebnego informowania Odbiorców o ich wysokosci.
 3. Przedsiebiorstwo dolacza do umowy, aktualnie obowiazujaca taryfe lub jej wyciag, zawierajacy ceny i stawki oplat wlasciwe dla Odbiorcy, bedacego strona umowy.
§15
 1. Podstawa obciazenia Odbiorcy naleznosciami za uslugi swiadczone przez Przedsiebiorstwo jest faktura.
 2. W przypadku budynku wielolokalowego, w którym Odbiorcami sa równiez osoby korzystajace z poszczególnych lokali, Przedsiebiorstwo wystawia odrebna fakture dla zarzadcy lub wlasciciela takiego budynku oraz odrebne faktury osobom korzystajacym z lokali.
 3. Odbiorca dokonuje zaplaty za dostarczona wode i odprowadzane scieki w terminie wskazanym w fakturze, który nie moze byc krótszy niz 14 dni od daty jej doreczenia. Opóznienia w zaplacie uprawniaja Przedsiebiorstwo do naliczania odsetek, w wysokosci ustawowej.
 4. Zgloszenie przez Odbiorce zastrzezen, co do wysokosci faktury nie wstrzymuje jej zaplaty.
 5. W przypadku stwierdzenia nadplaty, zalicza sie ja na poczet przyszlych naleznosci lub na pisemne zadanie Odbiorcy zwraca sie ja w terminie 14 dni od dnia zlozenia wniosku w tej sprawie w formie przelewu na rachunek bankowy lub wyplaty gotówkowej.
§ 16
 1. Ilosc dostarczonej wody ustala sie na podstawie odczytu wodomierza glównego, a w przypadku budynku wielolokalowego, ilosc wody dostarczonej ustala sie równiez na podstawie odczytu wodomierzy dodatkowych.
 2. Ilosc odprowadzanych scieków ustala sie na podstawie wskazan urzadzen pomiarowych, a w przypadku braku urzadzen pomiarowych ustala sie jako równa ilosci dostarczonej wody przez Przedsiebiorstwo lub wynikajacej z umowy.
 3. W przypadku braku wodomierza ilosc zuzytej wody okresla sie na podstawie przecietnych norm zuzycia okreslonych w powszechnie obowiazujacych przepisach prawa lub w umowie.
 4. Przedsiebiorstwo za oplombowanie wodomierza dodatkowego oraz odczyt pobiera wynagrodzenie zgodne z kalkulacja wlasna.
§17

W przypadku niesprawnosci wodomierza glównego lub urzadzenia pomiarowego, ilosc pobranej wody lub odprowadzanych scieków ustala sie na podstawie sredniego zuzycia wody z ostatnich 6 miesiecy przed stwierdzeniem niesprawnosci wodomierza, a gdy nie jest to mozliwe na podstawie sredniego zuzycia wody w analogicznym okresie roku ubieglego.

§18
 1. Jezeli Odbiorca pobiera wode z ujec wlasnych i wprowadza scieki do urzadzen Przedsiebiorstwa, w razie braku urzadzen pomiarowych, ilosc odprowadzanych scieków jest ustalana jako równa ilosci wody pobranej, ustalonej na podstawie wskazan wodomierza wlasnego lub przecietnych norm zuzycia wody.
 2. Jezeli Odbiorca pobiera wode z ujec wlasnych oraz urzadzen Przedsiebiorstwa i wprowadza scieki do urzadzen Przedsiebiorstwa, w razie braku urzadzen pomiarowych, ilosc odprowadzanych scieków jest ustalana jako suma wskazan wodomierza wlasnego i wodomierza glównego lub jako suma wynikajaca z przecietnych norm zuzycia wody i wskazan wodomierza glównego.

Rozdzial V
Warunki przylaczenia do sieci i techniczne warunki okreslajace mozliwosc dostepu do uslug wodociagowo-kanalizacyjnych

 
§19

Osoba ubiegająca się o przyłączenie jej nieruchomości do sieci składa Przedsiębiorstwu wniosek o przyłączenie, który powinien zawierać co najmniej:

 1. Imię i nazwisko ( lub nazwę) Wnioskodawcy,
 2. adres do korespondencji,
 3. w przypadku osób prawnych odpis z właściwego rejestru wskazujący na sposób reprezentacji podmiotu,
 4. określenie rodzaju instalacji i urządzeń służących do odbioru usług,
 5. określenie ilości przewidywanego poboru wody, jej przeznaczenia, charakterystyki zużycia wody, a także żądaną jakość i ciśnienie.
 6. wskazanie przewidywanej ilości odprowadzanych ścieków i ich rodzaj ( w przypadku dostawców ścieków przemysłowych, również jakości odprowadzanych ścieków oraz zastosowanych lub planowanych do zastosowania urządzeń podczyszczających),
 7. opis nieruchomości, do której będzie dostarczana woda lub z której będą odprowadzane ścieki, w szczególności określenie jej powierzchni, sposobu zagospodarowania i przeznaczenia,
 8. wskazanie planowanego terminu rozpoczęcia poboru wody i dostarczania ścieków.
§20
 1. Do wniosku, o którym mowa w § 19, osoba ubiegająca się o przyłączenie do sieci powinna załączyć:
  1. dokument określający stan prawny nieruchomości, której dotyczy wniosek,
  2. aktualną mapę sytuacyjno-wysokościową, określającą usytuowanie nieruchomości, o której mowa w ust. 1, względem istniejącej sieci wodociągowej i kanalizacyjnej oraz innych obiektów i urządzeń uzbrojenia terenu.
§21
 1. Jeżeli są spełnione warunki techniczne, umożliwiające podłączenie nieruchomości do sieci, Przedsiębiorstwo w terminie 30 dni od daty otrzymania prawidłowo wypełnionego wniosku, o którym mowa w § 20 wraz z kompletem załączników, wydaje osobie ubiegającej się o podłączenie nieruchomości, dokument pod nazwą „Warunki techniczne przyłączenia do sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej”. W razie braku możliwości podłączenia nieruchomości do sieci, Przedsiębiorstwo w terminie 21 dni od daty otrzymania wniosku, o którym m owa w § 20, informuje o tym osobę ubiegającą się o podłączenie, wskazując wyraźnie na powody, które uniemożliwiają podłączenie.
 2. Dokument, o którym mowa w ust.1 powinien, co najmniej:
  1. wskazywać miejsce i sposób przyłączenia nieruchomości do sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej, w tym miejsce zainstalowania wodomierza głównego lub urządzenia pomiarowego,
  2. określać maksymalną ilość wody dostarczanej do nieruchomości,
  3. określać maksymalną ilość i parametry ścieków odprowadzanych z nieruchomości,
  4. zawierać informacje o rodzaju dokumentów, jakie powinna przedłożyć osoba ubiegająca się o przyłączenie do sieci oraz podmiotach z jakimi należy uzgodnić lub do jakich należy zgłosić fakt przyłączenia oraz projekt przyłącza, a także możliwość i formy przekazania wykonanego przyłącza,
  5. wskazywać okres ważności wydanych warunków przyłączenia,
 3. Dokument, o którym mowa w ust.1 może określać:
  1. parametry techniczne przyłącza,
  2. miejsce zainstalowania wodomierza głównego, urządzenia pomiarowego lub też wodomierzy dodatkowych do mierzenia ilości wody, z której nie odprowadza się ścieków do kanalizacji.
 4. Przedsiębiorstwo za wydanie „ Warunków technicznych przyłączenia do sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej” pobiera wynagrodzenie zgodne z kalkulacją własną.
§22
 1. W razie braku możliwości podłączenia nieruchomości do sieci, z powodu niewystępowania w danym terenie urządzeń wodociągowych lub kanalizacyjnych umożliwiających takie przyłączenie, osoba ubiegająca się o takie przyłączenie może sama ze swoich środków wybudować takie urządzenia.
 2. W przypadku określonym w ust.1 osoba ubiegająca się o przyłączenie, przed wydaniem „Warunków technicznych przyłączenia do sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej” zawiera z Gminą umowę regulującą tryb i zasady odpłatnego przejęcia przez Gminę urządzeń wybudowanych przez przyszłego Odbiorcę ze środków własnych. Gmina na etapie tworzenia umowy zobowiązuje Przedsiębiorstwo do wyrażenia stanowiska w tej sprawie.
 3. W sytuacji współfinansowania budowy urządzeń wodociągowych lub kanalizacyjnych przez Gminę, osobę ubiegającą się o przyłączenie i Przedsiębiorstwo, osoba ubiegająca się o przyłączenie zawiera umowę z Gminą , w której określony zostanie udział każdej ze stron oraz uregulowany tryb i  zasady odpłatnego przejęcia przez Gminę części inwestycji sfinansowanej przez osobę ubiegającą się o przyłączenie.
 4. Wybór konkretnej formy przejęcia wymaga akceptacji Gminy i osoby ubiegającej się o przyłączenie.
 5. Umowa, o której mowa w ust. 2 i 3 winna być zawarta w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
 6. Umowa, o której mowa w ust. 2 i 3 winna określać, co najmniej:
  1. strony przedsięwzięcia;
  2. termin wybudowania urządzenia;
  3. warunki techniczne, jakie urządzenie musi spełniać;
  4. zasady kontroli realizacji inwestycji przez Przedsiębiorstwo;
  5. zasady wyceny inwestycji;
  6. formę prawną przejęcia urządzenia przez Gminę;
  7. termin przejęcia urządzenia;
  8. termin i zasady wypłaty wynagrodzenia za przeniesienie własności urządzenia;
  9. zabezpieczenie wzajemnych zobowiązań.
§23
 1. Warunkiem przystąpienia do prac zmierzających do przyłączenia nieruchomości do sieci jest pisemne uzgodnienie z Przedsiębiorstwem dokumentacji technicznej i sposobu prowadzenia tych prac oraz warunków i sposobów dokonywania przez Przedsiębiorstwo kontroli robót.
 2. Spełnienie warunku wskazanego w ust.1 jest również wymagane, jeżeli przyłączenia do sieci dokonuje Przedsiębiorstwo, które wydało „Warunki techniczne przyłączenia do sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej” dla danej nieruchomości. Przedsiębiorstwo wykonuje tę usługę odpłatnie. Przed przystąpieniem do wykonania usługi Przedsiębiorstwo sporządza na własny koszt i przedkłada osobie ubiegającej się o podłączenie szczegółowy wykaz planowanych kosztów. Rachunek wystawiony przez Przedsiębiorstwo po zakończeniu prac nie może być wyższy o więcej niż 10 % w stosunku do sumy kosztów przedłożonych osobie ubiegającej się o przyłączenie przed przystąpieniem do tych prac.
 3. Przedsiębiorstwo wydaje uzgodnienie, o którym mowa w ust.1 w terminie 14 dni od daty złożenia kompletu dokumentów.
§24
Przed zawarciem umowy, Przedsiębiorstwo dokonuje odbioru wykonanego przyłącza pod kątem spełnienia warunków technicznych.
 
§25
 1. Przedsiębiorstwo ma prawo odmówić przyłączenia nowego Odbiorcy do istniejącej sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej, jeżeli w wyniku przyłączenia warunki techniczne pogorszą się tak, że nie zostanie zachowany minimalny poziom usług, a w szczególności, jeżeli zabraknie wymaganych zdolności produkcyjnych ujęć, stacji uzdatniania i oczyszczalni ścieków oraz zdolności dostawczych istniejących układów dystrybucji wody i odprowadzania ścieków.
 2. Przedsiębiorstwo ma prawo odmówić przyłączenia do sieci, jeżeli nie posiada technicznych możliwości świadczenia usług.
 3. Poziom dostępu do usług wodociągowych i kanalizacyjnych w przyszłości wyznaczają wieloletnie plany rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych.

Rozdzial VI
Sposób dokonywania odbioru przez przedsiębiorstwo wykonanego przyłącza

 
§26
 1. W ramach prac związanych z odbiorem przyłącza, Przedsiębiorstwo dokonuje sprawdzenia zgodności wykonanych prac z wydanymi przez Przedsiębiorstwo „Warunkami technicznymi przyłączenia do sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej” oraz z projektem przyłącza.
 2. Jeżeli „Warunki techniczne przyłączenia do sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej” obejmowały również wybudowanie przez przyszłego Odbiorcę ze środków własnych, urządzeń wodociągowych lub kanalizacyjnych, to warunkiem przystąpienia do odbioru przyłącza jest wcześniejszy odbiór tych urządzeń.
 3. Określone w warunkach przyłączenia próby i odbiory częściowe oraz końcowe są przeprowadzane przy udziale upoważnionych przedstawicieli stron.
 4. Odbiór jest wykonywany przed zasypaniem przyłącza. Wszelkie odcinki przyłącza ulegające częściowemu zakryciu (tzw. prace zanikające) należy zgłaszać do odbioru przed zasypaniem.
 5. Przed zasypaniem należy wykonać operat geodezyjny, w zakresie wskazanym w warunkach technicznych, w trzech egzemplarzach, z których jeden dostarcza się Przedsiębiorstwu, drugi do odpowiedniego Urzędu zajmującego się aktualizacją dokumentacji geodezyjnej, a trzeci dla przyszłego Odbiorcy.
§27
 1. Po zgłoszeniu na piśmie gotowości do odbioru przez przedstawiciela Odbiorcy, Przedsiębiorstwo uzgadnia jego termin, na nie dłużej niż 3 dni po dacie zgłoszenia.
 2. Wyniki prób i odbiorów, o których mowa w § 27 ust.3 są potwierdzane przez strony w sporządzanych protokołach.
§28
 1. Zgłoszenie odbioru technicznego przyłącza powinno zawierać co najmniej:
  1. dane identyfikujące inwestora i adres przyłącza;
  2. termin odbioru proponowany przez Inwestora;
  3. inne warunki odbioru, np. zamknięcie sieci eksploatowanej.
 2. Protokół odbioru technicznego przyłącza powinien zawierać co najmniej:
  1. dane techniczne charakteryzujące przedmiot odbioru (średnica, materiał, długość, elementy uzbrojenia);
  2. rodzaj odprowadzanych ścieków, dla przyłącza kanalizacyjnego;
  3. skład i podpisy członków komisji dokonującej odbioru;
  4. uwagi dotyczące różnic pomiędzy projektem, a realizacją przyłącza.

Rozdzial VII
Standardy obsługi odbiorców usług oraz sposób postępowania w przypadku niedotrzymania ciągłości lub odpowiednich parametrów świadczonych usług

 
§29
 1. Przedsiębiorstwo jest zobowiązane do udzielania wszelkich istotnych informacji dotyczących:
  1. prawidłowego sposobu wykonywania przez Odbiorcę umowy o zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków;
  2. warunków przyłączenia się do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej przez nowych Odbiorców;
  3. występujących zakłóceń w dostawach wody lub w odprowadzaniu ścieków;
  4. występujących awarii urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych;
  5. planowanych przerw w świadczeniu usług,
  6. zastępczych punktów poboru wody.
 2. Przedsiębiorstwo udziela informacji za pośrednictwem telefonu, faksu lub elektronicznych środków przekazu, bez zbędnej zwłoki, jednakże w terminie nie dłuższym niż 3 dni.
 3. Jeżeli prośba o udzielenie informacji została przedłożona na piśmie, Przedsiębiorstwo udziela odpowiedzi w tej samej formie w terminie 14 dni od daty otrzymania prośby chyba, że osoba zwracająca się o informację wyraźnie zaznaczyła, iż informacja ma być udzielona w jednej z form wskazanych w ust. 2.
 4. Jeżeli udzielenie informacji wymaga ustaleń wymagających okresów dłuższych niż terminy wskazane w ust.2 i 3, Przedsiębiorstwo przed upływem terminów wskazanych w ust.2 i 3, informuje o tym fakcie osobę, która złożyła prośbę o informację i wskazuje jej ostateczny termin udzielenia odpowiedzi. Termin ten w żadnym wypadku nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia złożenia prośby.
§30
 1. Każdy Odbiorca ma prawo zgłaszania reklamacji dotyczących sposobu wykonywania przez Przedsiębiorstwo umowy, w szczególności ilości i jakości świadczonych usług oraz wysokości opłat za te usługi.
 2. Reklamacje dotyczące ilości winny być wnoszone w formie pisemnej, natomiast w sprawach jakości usług mogą być zgłaszane również telefonicznie.
 3. Usługodawca jest zobowiązany rozpatrzyć reklamacje bez zbędnej zwłoki, w terminie nie dłuższym jednak niż 14 dni od dnia otrzymania reklamacji. Ustęp 4 paragrafu poprzedzającego stosuje się odpowiednio.
§31
 1. Przedsiębiorstwo jest zobowiązane do wyznaczenia osoby lub osób odpowiedzialnych za kontakty z Odbiorcami oraz osobami ubiegającymi się o przyłączenie do sieci, w tym za przyjmowanie i rozpatrywanie reklamacji.
 2. Stosowna informacja, zawierająca co najmniej: imienne wskazanie pracowników upoważnionych do kontaktów z Odbiorcami i osobami ubiegającymi się o przyłączenie oraz przyjmowania i rozpatrywania reklamacji, numery kontaktowe tych osób oraz godziny ich pracy, winna być zamieszczana w siedzibie oraz na stronach internetowych Przedsiębiorstwa.
§32
 1. W siedzibie Przedsiębiorstwa winny być udostępnione wszystkim zainteresowanym:
  1. aktualnie obowiązujące na terenie gminy taryfy cen i stawek opłat;
  2. tekst jednolity „Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków”, obowiązujący na terenie gminy;
  3. wyniki ostatnio przeprowadzonych analiz jakości wody;
  4. tekst jednolity ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków wraz ze wszystkimi aktami wykonawczymi wydanymi na podstawie ustawy.
 2. Przedsiębiorstwo nie ma obowiązku udostępniania dokumentów, o których mowa w ust.1 poza swoją siedzibą, z zastrzeżeniem obowiązku dołączenia do umowy w chwili jej zawierania obowiązującej taryfy lub jej wyciągu zawierającego ceny i stawki opłat.
§33
 1. Przedsiębiorstwo ma obowiązek poinformowania Odbiorców o planowanych przerwach lub ograniczeniach w dostawie wody, w sposób zwyczajowo przyjęty, co najmniej na 48 godzin przed planowanym terminem.
 2. Przedsiębiorstwo ma również obowiązek niezwłocznie poinformować Odbiorców, w sposób zwyczajowo przyjęty, o zaistniałych nieplanowanych przerwach lub ograniczeniach w dostawie wody, o ile czas trwania przekracza 8 godzin.
 3. W przypadku budynków wielolokalowych, Przedsiębiorstwo o zdarzeniach wskazanych w ust. 1 i 2 informuje wyłącznie właściciela lub zarządcę nieruchomości.
 4. W razie planowanej lub zaistniałej przerwy w dostawie wody przekraczającej 12 godzin Przedsiębiorstwo ma obowiązek zapewnić zastępczy punkt poboru wody i poinformować w sposób zwyczajowo przyjęty o tym fakcie Odbiorców, wskazując jego lokalizację.
§34

Przedsiębiorstwo ma prawo ograniczyć lub wstrzymać świadczenie usług wyłącznie z ważnych powodów, w szczególności, jeżeli jest to uzasadnione potrzebą ochrony życia lub zdrowia ludzkiego, środowiska naturalnego, potrzebami przeciwpożarowymi, a także przyczynami technicznymi.

Rozdzial VIII
Obiowiązki odbiorcy usług zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków

 
§35

Odbiorcy są zobowiązani do korzystania z zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków w sposób nie powodujący pogorszenia jakości usług świadczonych przez Przedsiębiorstwo, a w szczególności do:

 1. utrzymania instalacji wodociągowych w stanie technicznym uniemożliwiającym wtórne zanieczyszczenie wody w wyniku wystąpienia skażenia chemicznego lub bakteriologicznego,
 2. zabezpieczenia instalacji przed cofnięciem się wody z instalacji wodociągowej, powrotu ciepłej wody lub wody z instalacji centralnego ogrzewania,
 3. natychmiastowego powiadamiania Przedsiębiorstwa o awaryjnych zmianach ilości i jakości odprowadzanych ścieków,
 4. nie zmieniania, bez uzgodnień z Usługodawcą, uzyskanych warunków technicznych przyłączenia do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej,
 5. utrzymywania pomieszczeń, w których zainstalowany jest wodomierz lub urządzenie pomiarowe, w stanie uniemożliwiającym jego uszkodzenie i oddziaływania zakłócające jego prawidłowe działanie oraz zabezpieczenie pomieszczenia przed dostępem osób nieuprawnionych,
 6. utrzymania przyłącza w stanie nie powodującym pogorszenia warunków eksploatacji sieci, w przypadku, gdy przyłącze wodociągowe lub kanalizacyjne nie znajduje się w posiadaniu Przedsiębiorstwa,
 7. udostępniania Przedsiębiorstwu dostępu do dokumentacji technicznej, danych z eksploatacji własnych ujęć i instalacji zasilanych z tych ujęć oraz dostępu do tych urządzeń, w zakresie umożliwiającym ustalenie czy mogą one oddziaływać na instalacje zasilane z sieci eksploatowanej przez Przedsiębiorstwo oraz ustalenia ilości ścieków, odprowadzanych do kanalizacji,
 8. wykorzystywanie wody z sieci wodociągowej oraz przyłącza kanalizacyjnego wyłącznie w celach i na warunkach określonych w umowie.
§36
 1. Jeżeli w trakcie eksploatacji przyłącza wodociągowego lub kanalizacyjnego, będącego w posiadaniu Odbiorcy, powstanie zagrożenie istotnego obniżenia poziomu usług świadczonych przez Przedsiębiorstwo, Odbiorca jest zobowiązany do niezwłocznego usunięcia przyczyn zagrożeń.
 2. W przypadku, gdy Odbiorca nie usunie zagrożenia pomimo wezwania ze strony Przedsiębiorstwa, ma on prawo podjąć wszelkie działania zmierzające do usunięcia zagrożenia, a kosztami obciążyć Odbiorcę.

Rozdzial IX
Warunki dostawy wody na cele przeciwpożarowe

 
§37

Woda do celów przeciwpożarowych jest dostępna z urządzeń wodociągowych posiadanych przez Przedsiębiorstwo, a w szczególności z hydrantów przeciwpożarowych zainstalowanych na sieci wodociągowej.

§38

Zapewnienie dostawy wody na cele przeciwpożarowe następuje na podstawie umowy zawartej pomiędzy Gminą, Przedsiębiorstwem i jednostką straży pożarnej.

§39

Przedsiębiorstwo obciąża za wodę, o której mowa w § 37 stosując ceny i stawki określone w obowiązujących taryfach.

§40

Ilość wody pobieranej na cele przeciwpożarowe wraz z określeniem punktów poboru jest ustalana na podstawie pisemnych informacji składanych przez jednostkę straży pożarnej w umownie ustalonych okresach.

§41

Należnościami za wodę pobraną na cele przeciwpożarowe Przedsiębiorstwo obciąża Gminę.

Rozdzial X
Postanowienia końcowe

§42

Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały, traci moc uchwała Nr XLIII/293/2002 Rady Miejskiej w Kole z dnia 28 czerwca 2002 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków, obowiązującego na obszarze miasta Koła.

§43

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Koła.

§44
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.
Miejski Zakład Wodociągów
i Kanalizacji sp. z o.o.

ul.Energetyczna 11
62-600 Koło
NIP 666-21-10-392
REGON 302220305
KRS 0000445351