KOMUNIKAT zakaz odprowadzania wód

KOMUNIKAT zakaz odprowadzania wód
Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. w związku z powstałymi podtopieniami posesji na terenie miasta Koła przypomina, że:

istnieje zakaz odprowadzania wód opadowych do kanalizacji sanitarnej.

Art. 9 ust. 1 Ustawy z dnia 07 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków, (tekst jednolity Dz. U. 2017r. poz. 328) brzmi: „ Zabrania się wprowadzania ścieków bytowych i ścieków przemysłowych do urządzeń kanalizacyjnych przeznaczonych do odprowadzania wód opadowych, a także wprowadzania ścieków opadowych i wód drenażowych do kanalizacji sanitarnej."

W przypadku wprowadzania wód opadowych do systemu miejskiej kanalizacji sanitarnej grożą sankcje karne, o których mowa w art.28, ust. 4a cyt. wyżej ustawy*

„*podlega karze ograniczenia wolności albo grzywny do 10000zł.".

Mając powyższe na uwadze, MZWiK sp. z o.o. wzywa właścicieli posesji, z których wody deszczowe odprowadzane są do miejskiej sieci kanalizacji sanitarnej, do usunięcia istniejących nieprawidłowości do dnia 31.07.2020 r.

Od dnia 01.08.2020 r. MZWiK sp. z o.o. podda kontroli nieruchomości pod kątem nielegalnych wpięć, a wszelkie wykroczenia zostaną zgłoszone do organów ścigania.

Miejski Zakład Wodociągów
i Kanalizacji sp. z o.o.

ul.Energetyczna 11
62-600 Koło
NIP 666-21-10-392
REGON 302220305
KRS 0000445351