Miejski Zakład Wodociągów
i Kanalizacji w Kole

8 października odbyła się uroczystość 30 lecia naszej Firmy.

8 października odbyła się uroczystość 30 lecia naszej Firmy.
Pracownicy, emeryci oraz zaproszeni goście świętowali w Agroturystyce Olimpia. W uroczystościach uczestniczył Burmistrz miasta Krzysztof Witkowski, przewodniczący Rady Miasta Tomasz Sobolewski, Prezesi i przedstawiciele spółek miejskich, a także Prezesi Firm współpracujących.

Prezes zarządu Robert Gajda podziękował pracownikom za Ich pracę, a także wręczył wyróżnienia pracownikom z najdłuższym stażem. Ponadto przedstawił historię wodociągów w Kole oraz wyjaśnił skąd ta rocznica, gdyż jak wszyscy wiemy wodociągi istnieją o wiele dłużej niż te 30 lat. Zanim przedstawimy historię chcemy serdecznie podziękować naszym gościom za piękne życzenia i listy gratulacyjne a szczególnie Panu Burmistrzowi, który przyjechał do nas prosto ze zjazdu Burmistrzów, Wójtów i Prezydentów w Świeradowie. Okres rozwoju pierwszych profesjonalnych wodociągów w mieście, to tuż przed II wojną światową budowa stacji kolejowej. Dla jej potrzeb pobudowano pierwszy żeliwny rurociąg. Wodociąg ten poprzez wieżę ciśnień zasilał w wodę budynki stacji kolejowej a także kilkanaście posesji na trasie swojego trzykilometrowego przebiegu. Rok 1942-okres okupacji hitlerowskiej, to formalnie pierwszy etap budowy i rozwoju zorganizowanej, komunalnej infrastruktury sanitarnej w mieście Kole. Niemcy budują pierwszy komunalny wodociąg wyposażony w studnię głębinową, filtry pośpieszne, hydrofor, zaplecze techniczne, sieć wodociągową z przyłączami do kilkudziesięciu posesji i kilku instytucji miasta. W okresie tym wybudowano też pierwszą oczyszczalnię mechaniczną tzw. osadnik Imhoffa. Oczyszczalnia ta była eksploatowana do roku 1967. Po wojnie władze skomunalizowany te obiekty wraz z zajętymi pod nie terenami. W latach 1966-67, wraz z inwestycją budowy zakładów "KORUND" powstaje znacznie większa oczyszczalnia mechaniczna oraz duży kolektor sanitarny funkcjonujący do dzisiaj. Lata 1976-1978, wraz z budową dużych zakładów mięsnych następuje równolegle budowa "Stacji uzdatniania wody" przy ulicy Zawadzkiego, oraz budowa nowoczesnej biologicznej "Oczyszczalni ścieków" przy ul. Zachodniej. Wraz z tymi obiektami a równolegle z rozwijającymi się osiedlami mieszkaniowymi, gmina rozbudowuje sukcesywnie sieci wodno_kanalizacyjne. 30 rocznica firmy związana jest ze zmianami, które nastąpiły w latach 1989 pierwsze po wojnie demokratyczne wybory do parlamentu, oraz 1990 rok wyborów samorządowych. Był to okres, w którym w następstwie zmian politycznych, zaistniały zmiany gospodarcze. Na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie podziału przedsiębiorstw państwowych podlegających komunalizacji, miasta które oddały w roku 1975 swój majątek komunalny, wojewódzkim przedsiębiorstwom, upomniały się o "swoje". Rozpoczął się proces tworzenia na powrót własnych, gminnych, różnego rodzaju wodno-kanalizacyjnych podmiotów gospodarczych, często podmiotów w formie zakładów budżetowych. Z dniem 1 października 1991r. burmistrz miasta Koło Czesława Gutkowska wykonując uchwałę Rady Miejskiej w Kole, decyzją- na bazie przejętego majątku - , tworzy Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Kole. Przedmiotem działania nowego zakładu jest realizacja wybiórczo jednego zadania własnego gminy, tj. zaspakajania potrzeb mieszkańców miasta w zakresie gospodarki wodno-ściekowej. Pierwszym kierownikiem potem dyrektorem zakładu został Wieńczysław Oblizajek. Zakład w formie zakładu budżetowego funkcjonował do dnia 30 września 2012 roku Z dniem 25 kwietnia 2012 roku Uchwałą Nr XX/170/2012 Rada Miejska Koła zdecydowała o przekształceniu zakładu budżetowego - Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Kole w jednoosobową spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością. Na bazie majątku zakładu budżetowego dnia 1 października 2012roku została podpisana umowa założycielska spółki, w której Gmina Miejska Koło obejmuje wszystkie udziały w kapitale zakładowym Spółki (tzn. jest jedynym właścicielem). Spółka przejęła wszystkie należności i zobowiązania zlikwidowanego zakładu budżetowego oraz wstąpiła we wszystkie prawa i obowiązki związane z jego działalnością.
Miejski Zakład Wodociągów
i Kanalizacji sp. z o.o.

ul.Energetyczna 11
62-600 Koło
NIP 666-21-10-392
REGON 302220305
KRS 0000445351