Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji sp. z.o.o. w Kole

Ujęcie wody dla miasta Koła wraz ze stacją uzdatniania zlokalizowane jest w centrum miasta, na prawobrzeżnej terasie zalewowej rzeki Warty. Woda pobierana jest z 4 studni głębinowych, a oprócz tego istnieje 5 otworów studziennych-rezerwowych o wydajności 110 m3/h każdy. Zdolność poboru wody surowej wynosi 530 m3/h , tj. 12 720 m3/dobę. Natomiast dobowa zdolność technologiczna wynosi 10 560 m3. Woda pobrana ze studni jest w 100% uzdatniona. 
W mieście nie występuje deficyt wody. Udokumentowane zasoby wód podziemnych - 1 100 m3/h. 
Ocena jakości wody ze stacji uzdatniania oraz wodociągu publicznego- woda w badanym zakresie pod względem fizyko-chemicznym i bakteriologicznym odpowiada wymogom określonym w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 19 listopada 2002 r. w sprawie wymagań dotyczących jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi. 
Zakład posiada pozwolenie wodno-prawne na pobór wód podziemnych i eksploatację urządzeń udzielone przez Wojewodę Konińskiego, które obowiązuje do dnia 31.12.2015 r. 
W roku 2001 decyzją Wojewody Wielkopolskiego ustanowiono strefę ochrony sanitarnej dla ujęcia wody podziemnej dla miasta Koła nakazującą podmiotom wymienionym w decyzji określony zakres zadań do wypełnienia w ustalonym terminie.