Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji sp. z.o.o. w Kole

 STATUT MIEJSKIEGO ZAKŁADU WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI W KOLE

( wyciąg )
Rozdział: II
Przedmiot i zakres działania Zakładu.
§7
 1. Przedmiotem działania Zakładu jest wykonywanie zadań o charakterze użyteczności
  • publicznej w zakresie:
  • wodociągów i zaopatrzenia w wodą,
  • kanalizacji
  • usuwania i oczyszczania ścieków komunalnych,
  • urządzeń sanitarnych,
  • ochrony środowiska.
 2. Do zadań Zakładu należy w szczególności:
  • produkcja i dostawa wody,
  • przyjmowanie i oczyszczanie ścieków,
  • budowa i eksploatacja urządzeń służących do produkcji i przesyłu wody oraz odprowadzania i oczyszczania ścieków,
  • nadzór techniczny nad inwestycjami wodociągowymi i kanalizacyjnymi,
  • opiniowanie, uzgadnianie i wydawanie warunków technicznych do projektowania obiektów i budowli wodno-kanalizacyjnych oraz projektowanie obiektów i budowli wodnokanalizacyjnych,
  • inna działalność produkcyjna, remontowa i usługowa odpowiadających profilowi działalności Zakładu, w zakresie:
  • robót instalacyjnych, w tym wykonywanie przyłączy wodno-kanalizacyjnych do budynków
  • najmu taboru samochodowego i sprzętu specjalistycznego,
  • usług laboratoryjnych,
  • eksploatacji powierzonych obiektów związanych z gospodarką wodno-ściekową,
  • usuwania awarii urządzeń wodno-kanalizacyjnych,
  • wywozu nieczystości płynnych,
  • przerabiania osadów pościekowych,
  • produkcji materiału szkółkarskiego, kompostu, trawników i wierzby energetycznej na bazie przetworzonego osadu pościelowego,
  • świadczenie innych usług powszechnie dostępnych związanych z ochroną środowiska.
 3. W zakresie spraw stanowiących przedmiot działania Zakładu, Zakład wykonuje bieżącą obsługę Miasta na zlecenie Burmistrza Miasta.
§8
Zakład prowadzi inną działalność gospodarczą o charakterze użyteczności publicznej związaną z jego przedmiotem działania.
§9
Podjęcie działalności nie przewidzianej w niniejszym statucie może nastąpić po uzyskaniu zgody Burmistrza Miasta.