Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji sp. z.o.o. w Kole

Istniejąca oczyszczalnia ścieków zlokalizowana jest w płn.-zach. części miasta. Zajmuje ona w granicach ogrodzenia powierzchnię równą 8,5 ha. Jest to oczyszczalnia typu mechaniczno- biologicznego z zastosowaniem środków chemicznych, o przepustowości 14 500 m3/dobę. Pracuje ona od ponad 25 lat. Aktualnie oczyszczalnia posiada pozwolenie wodno-prawne na eksploatację urządzeń udzielone przez Wojewodę Wielkopolskiego, które obowiązuje do 31.12.2005 r. 
Oczyszczalnia ścieków po roku 2005 zachowa zdolność redukcji takich zanieczyszczeń jak Bzt5, zawiesina oraz fosfor. Natomiast przy zastosowaniu obecnej technologii oczyszczalnia nie jest w stanie zredukować azotu ogólnego do poziomu 15 mg/dcm3. Poziom ten wynika z Rozporządzenia Ministra Ochrony Środowiska z dnia 16 grudnia 2002 r. w sprawie warunków jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód i do ziemi oraz w sprawie substancji szczególnie niebezpiecznych (Dz.U.Nr 212,poz.1799).
W związku z powyższym zaplanowano na lata 2004-2005 modernizację oczyszczalni ścieków, Etap I, Zadanie I A. Obejmować ona będzie: przebudowę komór napowietrzania z zastosowaniem złoża fluidalnego, wydzielenie w istniejących komorach napowietrzania komór denitryfikacji i defosfatacji oraz zmianę systemu napowietrzania. Planowana przepustowość oczyszczalni po przeprowadzeniu Etapu I, Zadanie I A- 6 000 m3/dobę. Natomiast po przeprowadzeniu modernizacji całego Etapu I, wynosić ma 10 100 m3/dobę. Dalsza modernizacja przebiegać będzie etapowo, w miarę posiadanych środków, z całkowitym jej zakończeniem planowanym na rok 2020.