Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji sp. z.o.o. w Kole

Laboratorium Miejskiego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Kole uzyskało akredytację Polskiego Centrum Akredytacji potwierdzoną Certyfikatem Akredytacji Laboratorium Badawczego Nr AB 1174.


Szczegółowy zakres akredytacji dostępny jest w siedzibie Laboratorium oraz na stronie internetowej PCA www.pca.gov.pl pod numerem AB -1174 akredytowanego laboratorium badawczego.
Uzyskany certyfikat potwierdził wdrożenie systemu zarządzania w oparciu o normę PN-EN ISO/IEC 17025:2005+Ap1:2007 oraz kompetencje techniczne do wykonywanych badań zawartych w zakresie akredytacji.
Akredytacja upoważnia do pobierania próbek ścieków i wykonywania analiz ścieków zgodnie z wymaganiami określonymi w artykule 147a Ustawy Prawo Ochrony Środowiska z dnia 01 stycznia 2008 r.
Laboratorium posiada zatwierdzenie Państwowego Inspektora Sanitarnego w Kole zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dn. 07 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi. Zatwierdzenie to upoważnia Laboratorium do wykonywania analiz wody w zakresie monitoringu kontrolnego określonego przez w/w rozporządzenie.

 


DECYZJA metody badawcze dla prowadzonych badań wody przeznaczonej dla spożycia przez ludzi przez Laboratorium Miejskiego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Kole