Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji sp. z.o.o. w Kole

 
 

 

 

PRZEBUDOWA I MODERNIZACJA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW DLA AGLOMERACJI KOŁO      nr POIS.02.03.00-00-0189/16-00 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 

W dniu 31 marca 2017r. w siedzibie Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej   w Warszawie została podpisana umowa na dofinansowanie ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, Działanie 2.3 Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach, na realizację projektu „Przebudowa i Modernizacja oczyszczalni ścieków             dla aglomeracji Koło nr POIS.02.03.00-00-0189/16-00 ”. Beneficjentem i Wnioskodawcą projektu jest Miejski Zakład Wodociągów      i Kanalizacji sp. z o.o. w Kole.

Finansowanie projektu poza planowaną dotacją ze środków Funduszu Spójności, pochodzić będzie ze środków własnych MZWiK          sp. z o.o oraz pożyczki z NFOŚiGW.

Szacunkowy całkowity koszt inwestycji netto wyniesie 43 430 126,00 zł, w tym:

- dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej w wysokości 27 686 705,33 zł , co stanowi 63,75%

kosztów kwalifikowanych

- pożyczka z NFOŚiGW w wysokości 13 353 664,37 zł,

- środki własne MZWiK sp. z o.o. 2 207 756,30 zł na sfinansowanie kosztów kwalifikowanych.

Projektowana przepustowość oczyszczalni wyniesie Qdśr. = 10 000m3 . Wyróżniającą cechą oczyszczalni jest to, że wszystkie elementy ciągu technologicznego wraz z gospodarką osadową oraz trzecim stopniem oczyszczania – laguną hydroponiczną umieszczone będą w budynku o odpowiednie kubaturze. Ścieki dopływać będą do projektowanej oczyszczalni po mechanicznym oczyszczeniu na sitach Hubera i sito-piaskowniku. Oczyszczanie biologiczne realizowane będzie w hybrydowym reaktorze biologicznym zaprojektowanym     w formie pierścienia wokół osadnika wtórnego. Reaktor biologiczny wyposażony zostanie w przepływowe złoża biologiczne oraz nowatorskie aeratory typu ASD. Trzeci stopień oczyszczania rozwiązany w postaci laguny hydroponicznej czyli „sztucznej rzeki”. Laguna wypełniona będzie roślinnością wodną co pozwoli symulować proces samooczyszczania podobny jak w naturalnych ciekach wodnych.

 Planowana przebudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków dla aglomeracji Kolo, dzięki zastosowaniu nowoczesnej i sprawdzonej technologii, ma na celu zapewnić sprawne i prawidłowe funkcjonowanie oczyszczalni w ciągu kilkudziesięciu następnych lat, bez potrzeby ponoszenia poważniejszych nakładów odtworzeniowych. Przewidywana przepustowość zapewni perspektywiczne działania rozwojowe w ramach aglomeracji Koło. Rozwiązania techniczne i technologiczne pozwolą na zapewnienie wysokich parametrów oczyszczania ścieków bez względu na warunki atmosferyczne, porę roku, zmienność obciążeń i ładunku dopływających ścieków. Zastosowanie energooszczędnych urządzeń oraz zautomatyzowane sterowanie pracą oczyszczalni pozwoli obniżenie kosztów eksploatacji.

Schemat technologiczny nowej oczyszczalni składa się z:

 1. Bloku oczyszczania mechanicznego w skład którego wchodzą:

Stacja krat – która pozostaje ze starej oczyszczalni, przewiduje się remont przez pokrycie powłoką ochronną odporną         na agresywne środowisko ścieków. Obecnie zamontowane są nowoczesne sita Hubera.

Przepompownia - służąca do gromadzenia napływających ścieków, pozostaje ze starej oczyszczalni, remont będzie polegał   na pokryciu powłoką ochronną odporną na agresywne działanie ścieków i wymianie istniejących pomp dobranych                do nierównomierności przepływu.

Oczyszczalnia mechaniczna ścieków surowych – nowe urządzenia w budynku oczyszczalni w wydzielonej części. Składa się na nią trzy sito-piaskowniki do usuwania skratek i piasku.

 1. Bloku oczyszczania biologicznego, który będzie stanowił główną część oczyszczalni umieszczoną w projektowanym budynku. W jego skład wejdą:

 1. dwa reaktory hybrydowe podzielone na trzy strefy funkcjonalne: strefę beztlenową, niedotlenioną i tlenową.

 2. osadnik wtórny stanowiący centralną część reaktorów hybrydowych

 1. Bloku zagospodarowania osadów składającego się z:

 1. pompowni osadu

 2. zbiornika osadu nadmiernego

 3. stacji odwadniania osadu nadmiernego

 4. magazynu osadu wyprasowanego

Poza tym przewiduje się budowę komory pomiarowej, instalacji oczyszczania powietrza, instalacji dozowania koagulantu, zasilania elektryczne łącznie z instalacją fotowoltaiczną na dachu budynku oczyszczalni, sterowanie, automatykę, wizualizację, drogi, place, chodniki, sieci wody technologicznej, sieci wewnątrzzakładowe wod-kan, systemu sprężonego powietrza, energetyczne ogrodzenie terenu.

Inwestycja planowana jest do realizacji w latach 2017-2018.

 

Zgłaszanie nieprawidłowości

Instytucja Zarządzająca Programem Infrastruktura i Środowisko, przywiązuje szczególną wagę do zapewnienia realizacji projektów w ramach Programu w sposób:

 • etyczny,
 • jawny,
 • przejrzysty.

Wychodząc na przeciw ww. oczekiwaniom stworzyliśmy proste narzędzie do zgłaszania wszelkich nieprawidłowości dotyczących projektów finansowanych ze środków pochodzących z Programu Infrastruktura i Środowisko. Przekazywane sygnały o nieprawidłowościach pozwolą na wprowadzenie odpowiednich środków zaradczych oraz przyczynią się do zapewnienia najwyższych standardów realizacji projektów.

W celu zgłoszenia nieprawidłowości należy: skorzystać z formularza lub wysłać wiadomość na adres e-mail:Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

Co należy zgłaszać

Podejrzenie nieprawidłowości, które dotyczą przedstawicieli instytucji wdrażających Program lub podmioty realizujące projekty (np. Beneficjenci).